“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: فرید تقی نواز
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: ftaghinavaz@ipm.ir
شماره تلفن: 75311
نام: قدیر جعفری
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: ghjafari@ipm.ir
شماره تلفن: 75303
نام: مجتبی محمدی نجف آبادی
سمت: رییس پژوهشکده
پست الکترونیک: mojtaba@ipm.ir
شماره تلفن: 5017
نام: محسن خاکزاد
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: mohsen@ipm.ir
شماره تلفن: 5018
نام: محسن دیانی کلیسانی
سمت: پژوهشگر پسادکتری ارشد
پست الکترونیک: mdayyani@ipm.ir
شماره تلفن: 75027
نام: محمد ابراهیمی
سمت: همکار در پروژه سرن
پست الکترونیک: ebrahimi@ipm.ir
شماره تلفن: 75017
نام: محمد اسدی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: m_asadi@ipm.ir
شماره تلفن: 75012
نام: محمد صحرائی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: msahraei@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
نام: محمد علی طباطبایی مهر
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: tabatabaee@ipm.ir
شماره تلفن: 75313
نام: محمد گوهری پور
سمت: محقق
پست الکترونیک: muhammad.goharipour@ipm.ir
شماره تلفن: 75309
سامانهٔ همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
نقشهٔ جامع علمی کشور
مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo