• 3

“انتشارات”

نشریهٔ اخبار, فصل‌نامهٔ اخبار پژوهشکده
شمارهٔ فعلی (شمارهٔ 97)


۱.
نردبان فاصله‌های کیهانی
۲.
آشنایی بیشتر با پژوهشکدهٔ نجوم
۳.
گرانش ناموضعی: تعمیم ناموضعی نسبیت عام انیشتین
۴.
الهام‌بخش‌ترین کشف نجومی ایران
۵.
ستاره‌زایی و تحول کهکشان‌ها
۶.
کیهان‌شناسی مدرن:‌ از جهل مرکب به جهل بسیط ...
۷.
تلسکوپ‌های نوری: دریچه‌ای به روی عظمت جهان
۸.
گزیده‌ای از واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینهٔ نجوم
۹.
چیدمان نام مولفان در مقالات پزوهشی
۱۰.
کلاغ‌ها دارای توانایی تفکر آگاهانه هستند
۱۱.
ساختمان قابلیت‌محورِ دلایل معرفتی
۱۲.
رویدادها (تابستان ۱۳۹۹)


شماره‌های پیشین

دانلود شماره‌های پیشین 97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,
     
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo