“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ریاضیات
نام: پوریا خدارحم
سمت: مسئول دفتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2009
نام: دفتر پژوهشکده ریاضیات (مستقیم)
سمت: -
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22290928
نام: سلمان ابوالفتح بیگی
سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2131
نام: شهرام محسنی پور
سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2271
نام: عصمت یزدی
سمت: کارشناس آموزش و امور بین الملل
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2011
نام: غلامرضا خسروشاهی
سمت: عضو پیش کسوت
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2044
نام: فکس پژوهشکده ریاضیات
سمت: -
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22290648
نام: مجید چنگی آشتیانی
سمت: مسئول کامپیوتر و شبکه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2012
نام: محسن راه پیما
سمت: مدیریت اجرایی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2010
نام: محمد حسین زاده
سمت: کارپرداز
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2003
scroll left or right