“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: وحید آموزگار
سمت: همکار در پروژه سرن
پست الکترونیک: v.amoozegar@ipm.ir
شماره تلفن: 75017
نام: کاظم عزیزی
سمت: محقق
پست الکترونیک: k.azizi@ipm.ir
شماره تلفن: 75309
نام: یاسمن حسینی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: yhosseini@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
پژوهشکده ها: پژوهشکده ریاضیات
نام: ایمان افتخاری
سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2111
نام: بهروز طایفه رضایی
سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2112
نام: پوریا خدارحم
سمت: مسئول دفتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2009
نام: دفتر پژوهشکده ریاضیات (مستقیم)
سمت: -
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22290928
نام: سلمان ابوالفتح بیگی
سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2131
نام: شهرام محسنی پور
سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2271
نام: عصمت یزدی
سمت: کارشناس آموزش و امور بین الملل
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2011
سامانهٔ همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
نقشهٔ جامع علمی کشور
مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo