“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: سیما بشیری
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: simabashiri@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
نام: سیما رفیعی
سمت: مدیر اجرایی
پست الکترونیک: rafei@ipm.ir
شماره تلفن: 5050
نام: شاهین روحانی
سمت: محقق
پست الکترونیک: rouhani@ipm.ir
شماره تلفن: 75308
نام: شیرین چنارانی
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: shchenarani@ipm.ir
شماره تلفن: 75315
نام: شیرین داورپناه
سمت: مسئول دفتر همکاریهای پژوهشگاه و سرن
پست الکترونیک: shirin@theory.ipm.ac.ir
شماره تلفن: 5044
نام: صدیقه تیزچنگ
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: s.tizchang@ipm.ir
شماره تلفن: 5080
نام: طاهره گلستانی زاده
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: t.golestani@ipm.ir
شماره تلفن: 75312
نام: علی ناصح
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: naseh@ipm.ir
شماره تلفن: 5015
نام: علیرضا رسولی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: alirezarasouli@ipm.ir
شماره تلفن: 75309
نام: غلامحسین حقیقت
سمت: پژوهشگر پسادکتری ارشد
پست الکترونیک: h.haghighat@ipm.ir
شماره تلفن: 75313
scroll left or right