“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: سحر برزگر
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: sbarzegar@ipm.ir
شماره تلفن: 75315
نام: سعیده افهامی
سمت: محقق
پست الکترونیک: afhami@ipm.ir
شماره تلفن: 75312
نام: سید محسن اعتصامی
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: sm.etesami@ipm.ir
شماره تلفن: 75307
نام: سیما بشیری
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: simabashiri@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
نام: سیما رفیعی
سمت: مدیر اجرایی
پست الکترونیک: rafei@ipm.ir
شماره تلفن: 5027
نام: شاهین روحانی
سمت: محقق
پست الکترونیک: rouhani@ipm.ir
شماره تلفن: 75308
نام: شیرین چنارانی
سمت: محقق
پست الکترونیک: shchenarani@ipm.ir
شماره تلفن: 75315
نام: شیرین داورپناه
سمت: مسئول دفتر همکاریهای پژوهشگاه و سرن
پست الکترونیک: shirin@theory.ipm.ac.ir
شماره تلفن: 5044
نام: شیوا رستم زاده
سمت: محقق
پست الکترونیک: sh_rostamzadeh@ipm.ir
شماره تلفن: 75310
نام: صدیقه تیزچنگ
سمت: محقق
پست الکترونیک: s.tizchang@ipm.ir
شماره تلفن: 5080
سامانهٔ همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
نقشهٔ جامع علمی کشور
مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo