“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: الهام خزاعی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: elham.khazaie@ipm.ir
شماره تلفن: 75012
نام: الهام زارعیان
سمت: همکار در پروژه سرن
پست الکترونیک: zareiyan@ipm.ir
شماره تلفن: 75017
نام: ایمان باقری
سمت: کارپرداز
پست الکترونیک: i_bagheri@ipm.ir
شماره تلفن: 5016
نام: بهراد تقوی زنجانی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: btaghavi@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
نام: بهرام مشحون
سمت: محقق
پست الکترونیک: mashhoonb@ipm.ir
شماره تلفن: 5030
نام: بهزاد بقراطی
سمت: همکار در پروژه سرن
پست الکترونیک: b.boghrati@ipm.ir
شماره تلفن: 5012
نام: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
سمت: دفتر پژوهشکده
پست الکترونیک: particles@ipm.ir
شماره تلفن: 22809150
نام: جواد رحیقی
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: javad.rahighi@ipm.ir
شماره تلفن: 5081
نام: جواد علیزاده نوری
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: j.alizadeh@ipm.ir
شماره تلفن: 75013
نام: حامد زلفی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: hamedzolphy@ipm.ir
شماره تلفن: 75013
scroll left or right