“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: محمد لامعی
سمت: محقق
پست الکترونیک: lamehi@theory.ipm.ac.ir
شماره تلفن: 75308
نام: مریم سلیمانی نیا
سمت: محقق
پست الکترونیک: maryam_soleymaninia@ipm.ir
شماره تلفن: 75304
نام: مریم قهرمانی گل
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: m.ghahremani@ipm.ir
شماره تلفن: 75310
نام: مسعود مسلمان تبار
سمت: مسئول کامپیوتر و شبکه
پست الکترونیک: masoodmmt@ipm.ir
شماره تلفن: 5019
نام: مصطفی قاسمی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ghasemi.mg@ipm.ir
شماره تلفن: 75306
نام: مطهره کیاماری
سمت: محقق
پست الکترونیک: mkiamari@ipm.ir
شماره تلفن: 75312
نام: مهدی صادق
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: m.sadegh@ipm.ir
شماره تلفن: 5011
نام: مینا مداح
سمت: محقق
پست الکترونیک: mmadah@ipm.ir
شماره تلفن: 75312
نام: نفیسه مصباح
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: nmessbah@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
نام: هادی حشمی پور
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: h_hashamipour@ipm.ir
شماره تلفن: 75306
سامانهٔ همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
نقشهٔ جامع علمی کشور
مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo