“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: مصطفی قاسمی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ghasemi.mg@ipm.ir
شماره تلفن: 75306
نام: مطهره کیاماری
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: mkiamari@ipm.ir
شماره تلفن: 75312
نام: نفیسه مصباح
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: nmessbah@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
نام: هادی حشمی پور
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: h_hashamipour@ipm.ir
شماره تلفن: 75306
نام: وحید آموزگار
سمت: همکار در پروژه سرن
پست الکترونیک: v.amoozegar@ipm.ir
شماره تلفن: 75017
نام: کاظم عزیزی
سمت: محقق
پست الکترونیک: k.azizi@ipm.ir
شماره تلفن: 75309
نام: کیان محوری
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: kianmehvari@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
نام: یاسمن حسینی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: yhosseini@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
پژوهشکده ها: پژوهشکده ریاضیات
نام: ایمان افتخاری
سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2111
نام: بهروز طایفه رضایی
سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2112
scroll left or right