“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: حمزه خانپور
سمت: محقق
پست الکترونیک: hamzeh.khanpour@ipm.ir
شماره تلفن: 75309
نام: داریوش حاجی رئیسی
سمت: محقق
پست الکترونیک: daruoshraissi96@ipm.ir
شماره تلفن: 75309
نام: دفتر پژوهشکده
سمت: مدیر اجرایی
پست الکترونیک: particles@ipm.ir
شماره تلفن: 5050
نام: رضا پیرمرادیان
سمت: محقق
پست الکترونیک: rezapirmoradian@ipm.ir
شماره تلفن: 75012
نام: رضا جعفری
سمت: محقق
پست الکترونیک: jafari@ipm.ir
شماره تلفن: 75303
نام: رضا فارغ بال
سمت: محقق
پست الکترونیک: fareghbal@theory.ipm.ac.ir
شماره تلفن: 75309
نام: رضا کاوسی امید
سمت: محقق
پست الکترونیک: kavusiomid@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
نام: زهرا باقری
سمت: محقق
پست الکترونیک: Bagheri.zahra87@gmail.com
شماره تلفن: 75310
نام: زهرا رضائی
سمت: محقق
پست الکترونیک: rezaeizahra2021@ipm.ir
شماره تلفن: 75310
نام: ساسان احمدیان نمین
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ahmadiannamin@ipm.ir
شماره تلفن: 75013
سامانهٔ همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
نقشهٔ جامع علمی کشور
مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo