“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

معاونتها: معاونت پژوهشی وتحصیلات تکمیلی
نام: ---
سمت: تلفن مستقیم
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22288680
نام: ---
سمت: دورنگار
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22828685
نام: بهنام جمشیدی
سمت: کارشناس رایانه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2270
نام: پروانه کیان فر
سمت: کارشناس امور آموزشی و انجام امور دفتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2025
نام: سارا حبیبی
سمت: کارشناس امور اداری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2040
نام: شمیم هاشمیان زاده
سمت: کارشناس امور پژوهشی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2196
نام: محسن علیشاهیها
سمت: معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2017
نام: نفیسه نیری
سمت: مدیر اجرایی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2016
معاونتها: معاونت اداری و مالی
نام: ---
سمت: نگهبانی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2222-2214
نام: ---
سمت: دورنگار
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22281667
scroll left or right