“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

معاونتها: معاونت اداری و مالی
نام: عباس بوستانچی کاشانی
سمت: کارشناس پشتیبانی و خدمات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2185
نام: فهیمه قادری
سمت: امور قراردادها
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2257
نام: مجید کبیری زاد
سمت: دفتر حقوقی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2249
نام: محبوبه غفاری
سمت: مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2260
نام: محدثه حسامی
سمت: صدور سند و عامل مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2278
نام: محمد خشه چی
سمت: مسئول کامپیوتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2250
نام: مریم بهمنی
سمت: مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2242
نام: مصطفی فضلی
سمت: کارپردازی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2265
نام: مهدی کاظم زاده
سمت: مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2253
نام: میترا ترابی
سمت: صدور سند و عامل مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2219
scroll left or right