“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

معاونتها: معاونت اداری و مالی
نام: ابوالقاسم عبادی
سمت: کارگزینی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2237
نام: امیرحسین جعفری
سمت: میهمانسرا
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3301
نام: ایثار ایوبی
سمت: گروه رایانه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2261
نام: بهروز اصلان پرویز
سمت: کارپردازی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2233
نام: حسین درویش
سمت: دفتر طرح‌های عمرانی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2254
نام: حسین شیرازی
سمت: ادارهٔ اموال
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2046
نام: خشایار نبوی
سمت: مدیر امور اداری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2276
نام: رحمان حاج علیخانی
سمت: دفتر طرح‌های عمرانی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2254
نام: سارا یاری
سمت: صدور سند و عامل مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2204
نام: صدیقه میرزا خانی
سمت: صدور سند و عامل مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2253
سامانهٔ همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
نقشهٔ جامع علمی کشور
مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo