• 3

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: محمد ابراهیمی
سمت: همکار در پروژه سرن
پست الکترونیک: ebrahimi@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
نام: محمد اسدی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: m_asadi@ipm.ir
شماره تلفن: 75012
نام: محمد گوهری پور
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: muhammad.goharipour@ipm.ir
شماره تلفن: 75306
نام: محمد لامعی
سمت: محقق
پست الکترونیک: lamehi@theory.ipm.ac.ir
شماره تلفن: 75308
نام: محمدرضا خلوتی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: khalvati@ipm.ir
شماره تلفن: 75313
نام: محمود وحدت روشن
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: mroshan20@ipm.ir
شماره تلفن: 5025
نام: مرتضی اصلانی نژاد
سمت: محقق
پست الکترونیک: m.aslaninejad@ipm.ir
شماره تلفن: 5027
نام: مریم سلیمانی نیا
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: maryam_soleymaninia@ipm.ir
شماره تلفن: 75304
نام: مریم قهرمانی گل
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: m.ghahremani@ipm.ir
شماره تلفن: 75315
نام: مسعود شکری
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: mshokri@ipm.ir
شماره تلفن: 75311
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo