• 3

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: علی ناصح
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: naseh@ipm.ir
شماره تلفن: 5015
نام: علیرضا علمائی
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: olamaei@ipm.ir
شماره تلفن: 75012
نام: غلامحسین حقیقت
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: h.haghighat@ipm.ir
شماره تلفن: 75313
نام: فاطمه الهی
سمت: محقق
پست الکترونیک: felahi@ipm.ir
شماره تلفن: 75304
نام: فرهاد اردلان
سمت: عضو پیش کسوت پژوهشگاه
پست الکترونیک: ardalan@ipm.ir
شماره تلفن: 75828
نام: فرید تقی نواز
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: ftaghinavaz@ipm.ir
شماره تلفن: 75311
نام: قدیر جعفری
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ghjafari@ipm.ir
شماره تلفن: 75303
نام: مجتبی محمدی نجف آبادی
سمت: رییس پژوهشکده
پست الکترونیک: mojtaba@ipm.ir
شماره تلفن: 5017
نام: محسن خاکزاد
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: mohsen@ipm.ir
شماره تلفن: 5018
نام: محسن دیانی کلیسانی
سمت: پژوهشگر پسادکتری ارشد
پست الکترونیک: mdayyani@ipm.ir
شماره تلفن: 75027
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo