• 3

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: شاهین روحانی
سمت: محقق
پست الکترونیک: rouhani@ipm.ir
شماره تلفن: 75308
نام: شاهین صنایع حجری
سمت: محقق
پست الکترونیک: sanayehajari@ipm.ir
شماره تلفن: 75313
نام: شیرین چنارانی
سمت: محقق
پست الکترونیک: shchenarani@ipm.ir
شماره تلفن: 75315
نام: شیرین داورپناه
سمت: مسئول دفتر همکاریهای پژوهشگاه و سرن
پست الکترونیک: shirin@theory.ipm.ac.ir
شماره تلفن: 5044
نام: شیوا رستم زاده
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: sh_rostamzadeh@ipm.ir
شماره تلفن: 75310
نام: صالح بشیری
سمت: دانشجوی همکار
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 75312
نام: صدیقه تیزچنگ
سمت: محقق
پست الکترونیک: s.tizchang@ipm.ir
شماره تلفن: 5080
نام: صدیقه هاشمی
سمت: محقق
پست الکترونیک: hashemiphys@ipm.ir
شماره تلفن: 75304
نام: عصمت درویش
سمت: محقق
پست الکترونیک: esmatdarvish@ipm.ir
شماره تلفن: 5080
نام: علی دخانی
سمت: دانشجوی همکار
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 75017
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo