• 3

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: مسعود مسلمان تبار
سمت: مسئول کامپیوتر و شبکه
پست الکترونیک: masoodmmt@ipm.ir
شماره تلفن: 5019
نام: مصطفی قاسمی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ghasemi.mg@ipm.ir
شماره تلفن: 75306
نام: مهدی صادق
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: m.sadegh@ipm.ir
شماره تلفن: 5011
نام: نفیسه مصباح
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: nmessbah@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
نام: هادی مهراب پور
سمت: محقق
پست الکترونیک: hadi.mehrabpour@ipm.ir
شماره تلفن: 75313
نام: وحید آموزگار
سمت: همکار در پروژه سرن
پست الکترونیک: v.amoozegar@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
نام: کاظم عزیزی
سمت: محقق
پست الکترونیک: k.azizi@ipm.ir
شماره تلفن: 75309
نام: کمیل بابایی ولنی
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: babaei@ipm.ir
شماره تلفن: 5081
نام: یاسمن حسینی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: yhosseini@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
پژوهشکده ها: پژوهشکده ریاضیات
نام: ابراهیم قربانی
سمت: محقق
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2286
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo