“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده علوم نانو
نام: پژمان ساسان پور
سمت: محقق
پست الکترونیک: pesasanpour@gmail.com
شماره تلفن: 3102
نام: جلال سرابادانی
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: jalal@ipm.ir
شماره تلفن: 3022
نام: حمیدرضا خلیلیان
سمت: محقق پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3021
نام: زهرا تربتیان
سمت: محقق پسادکتری
پست الکترونیک: z.torbatian@gmail.com
شماره تلفن: 3069
نام: زهرا نوربخش
سمت: محقق
پست الکترونیک: z.nourbakhsh@ipm.ir
شماره تلفن: 3105
نام: سالار عباسی
سمت: دانشجو
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3070
نام: سحر ایزدی
سمت: محقق پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3105
نام: سعید عابدین پور هرزند
سمت: محقق
پست الکترونیک: abedinpour@iasbs.ac.ir
شماره تلفن: 3033
نام: سمیرا محمدی
سمت: مدیراجرایی و مسئول کامپیوتر
پست الکترونیک: s.mohammadi@nano.ipm.ac.ir
شماره تلفن: 3101
نام: سوگند اعتمادی
سمت: ..............
پست الکترونیک: ...........
شماره تلفن: 3067
سامانهٔ همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
نقشهٔ جامع علمی کشور
مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo