“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده علوم نانو
نام: -
سمت: مسئول کامپیوتر
پست الکترونیک: -
شماره تلفن: 3062
نام: مرضیه جان نثاری
سمت: دانشجو
پست الکترونیک: jannesari@ipm.ir
شماره تلفن: 3106
نام: افروز سالاری
سمت: کارشناس مسئول اجرایی
پست الکترونیک: a.salari@ipm.ir
شماره تلفن: 3112
نام: امیر رضائی درشگی
سمت: محقق پسادکتری
پست الکترونیک: a.rezaie@ipm.ir
شماره تلفن: 3068
نام: پژمان ساسان پور
سمت: محقق
پست الکترونیک: pesasanpour@gmail.com
شماره تلفن: 3102
نام: جلال سرابادانی
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: jalal@ipm.ir
شماره تلفن: 3109
نام: حسین حمزه پور
سمت: محقق
پست الکترونیک: hamzehpour@kntu.ac.ir
شماره تلفن: 3103
نام: حمیدرضا خلیلیان
سمت: محقق
پست الکترونیک: khalilian@ipm.ir
شماره تلفن: 3021
نام: خاطره عزیزی
سمت: محقق پسادکتری
پست الکترونیک: kazizi@ipm.ir
شماره تلفن: 3067
نام: رضا ربانی
سمت: محقق
پست الکترونیک: rabani.reza@gmail.com
شماره تلفن: 3642
scroll left or right