“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

طرحهای ملی: طرح شتابگر ملی ایران
نام: دفتر طرح
سمت: دفتر طرح
پست الکترونیک: ilsf@ipm.ir
شماره تلفن: 22813738
scroll left or right