“محمد جواد لاریجانی”

تلفن: 
+98 21 2280958
دورنگار: 
+98 21 2719130
پست الکترونیکی: 

سمت در پژوهشگاه

رئیس،
null
(1368 تا اکنون )

[Back]   
سامانهٔ همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
نقشهٔ جامع علمی کشور
مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo