“حسین مصحفی”

پست الکترونیکی: 

سمت در پژوهشگاه

پسا دکتری، پژوهشکده نجوم


علایق پژوهشی

Observational Cosmology
Phenomenological Dark Energy

مقالات

1. Hossein . Moshafi, Shant . Baghram and Nima . Khosravi
CMB lensing in a modified ΛCDM model in light of the H0 tension
Phys. Rev. D 104 (2021),   [abstract]   
Code: IPM/A-2021/22
[Back]   
سامانهٔ همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
نقشهٔ جامع علمی کشور
مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo