“رسول حافظی”

تلفن: 
(+98-311) 7934607
دورنگار: 
(+98-311) 7934607
پست الکترونیکی: 

سمت در پژوهشگاه

پسا دکتری، پژوهشکده ریاضیات
(1397 تا 1399
(from May 22, 2018 till March 19, 2020 in IPM-Isfahan))

سمت‌های پیشین در پژوهشگاه

پسا دکتری، پژوهشکده ریاضیات
(1392 تا 1396)

پژوهشگر دانشجو، پژوهشکده ریاضیات
(1389 تا 1391)مقالات

1. R. Hafezi and M. H. Keshavarz
A functional approach to categorical resolutions
Science China Mathematics 63 (2020), 1-12  [abstract]   
2. J. Asadollahi, R. Hafezi and M. H. Keshavarz
Auslander's formula for contravariantly finite subcategories
J. Math. Soc. Japan (Accepted) [abstract]   
3. J. Asadollahi and R. Hafezi (Joint with T. Dehghanpour)
On the Gorenstein defect categories
J. Commut. Algebra (Accepted) [abstract]   
4. J. Asadollahi and R. Hafezi
On relative auslander algebras
Proc. Amer. Math. Soc. 148 (2020), 2379-2396  [abstract]   
5. J. Asadollahi, R. Hafezi and R. Vahed
Derived equivalences of functor categories
J. Pure Appl. Algebra 223 (2019), 1073-1096  [abstract]   
6. J. Asadollahi, R. Hafezi and R. Vahed (Joint with N. Asadollahi)
Auslander's formula: Variations and applications
Kyoto J. Math. (Accepted) [abstract]   
7. J. Asadollahi and R. Hafezi (Joint with N. Asadollahi and R. Vahed)
Duality and Serre functor in homotopy categories
Comm. Algebra (2018), DOI: 10.1080/00927872.2018.1444167  [abstract]   
8. R. Hafezi and R. Vahed (Joint with H. Asashiba)
Gorenstein versions of covering techniques for linear categories and their applications
J. Algebra 507 (2018), 320-361  [abstract]   
9. J. Asadollahi, R. Hafezi and R. Vahed (Joint with P. Bahiraei)
Sheaves over infinite posets
J. Algebra Appl. 16 (2017), # 25 Pages  [abstract]   
10. R. Hafezi (Joint with J. Asadollahi and T. Dehghanpour)
On the existence of Gorenstein projective precovers
Rend. Sem. Math. Univ. Padova 136 (2016), 257-264  [abstract]   
11. R. Hafezi and A. Nematbakhsh (Joint with P. Bahiraei)
Homotopy category of N-complexes of projective modules
J. Pure Appl. Algebra 220 (2016), 2414-2433  [abstract]   
12. J. Asadollahi and R. Hafezi (Joint with M. H. Keshavarz)
Minimal injective resolutions and Auslander-Gorenstein property for path algebras
Comm. Algebra (Accepted) [abstract]   
13. J. Aadollahi, R. Hafezi and R. Vahed (Joint with P. Bahiraei)
On relative derived categories
Comm. Algebra 44 (2016), 5454-5477  [abstract]   
14. H. Eshraghi, R. Hafezi and Sh. Salarian (Joint with Z. W. Li)
Gorenstein projective modules over triangular matrix rings
Algebra Colloq. 23 (2016), 97-104  [abstract]   
15. J. Asadollahi, R. Hafezi and R. Vahed
On the recollement of fuctor categories
Appl. Categor. Struct. (2015), DOI: 10.1007/s10485-015-9399-6  [abstract]   
16. J. Asadollahi, R. Hafezi and R. Vahed
Bounded derived categories of inifinte qivers: Grothendieck duality, reflection functor
Canad. J. Math 67 (2015), 28-54  [abstract]   
17. J. Asadollahi and R. Hafezi (joint with R. Vahed)
Gorenstein derived equivalences and their invariants
J. Pure Appl. Algebra 218 (2014), 888-903  [abstract]   
18. J. Asadollahi, R. Hafezi and Sh. Salarian
Homotopy category of projective complexes and complexes of Gorenstein projective modules
J. Algebra 399 (2014), 423-444  [abstract]   
19. J. Asadollahi and R. Hafezi
On the derived dimension of abelian categories
Kyoto J. Math. (Accepted) [abstract]   
20. H. Eshraghi, R. Hafezi, E. Hosseini and Sh. Salarian
Cotorsion theory in the category of quiver representations
J. Algebra Appl. (Accepted) [abstract]   
21. J. Asadollahi and R. Hafezi
Kaplansky classes and cotorsion theories of complexes
Comm. Algebra (Accepted) [abstract]   
22. J. Asadollahi and R. Hafezi
On the dimensions of path algebras
Math. Research Letters (Accepted) [abstract]   
23. H. Eshraghi, R. Hafezi and Sh. Salarian
Total acyclicity for complexes of representations of quivers
Comm. Algebra (Accepted) [abstract]   
24. J. Asadollahi, H. Eshraghi, R. Hafezi and Sh. Salarian
On the homotopy categories of projective and injective representations of quivers
J. Algebra 346 (2011), 101-115  [abstract]   
[Back]   
scroll left or right