“اخبار”

 معاونت مالی و اداری - 1397/3/22

ذخیره سنوات نیروهای قرارداد

طبق آیین‌نامه سنوات نیروهای قراردادی از این به بعد ذخیره می‌گردد.

 
 در آیین نامه جدید پایه حقوق‌ نیروهای قراردادی ذخیره می‌گردد. مطابق همین آیین‌نامه در اتمام کار نیروهای قراردادی به هر صورتی این مبلغ ذخیره شده پرداخت می‌گردد. 
 
back to top
scroll left or right