• 3

“سیاوش شهشهانی”

تلفن: 
+98 21 66165656
پست الکترونیکی: 

سمت در پژوهشگاه

null،


سمت‌های پیشین در پژوهشگاه

عضو شورای علمی پژوهشگاه
(1368 تا 1372)

رئیس، پژوهشکده ریاضیات
(1368 تا 1373)


معاونت پژوهشی
(1368 تا 1381)سمت‌های خارج از پژوهشگاه

Retired Professor of Sharif University of Technology
[Back]   
سامانهٔ همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
نقشهٔ جامع علمی کشور
مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo